за ползване на електронен магазин www.bezsmislici.com 

1.1. Настоящите общи условия (наричани за краткост Общите условия) уреждат взаимоотношенията между „Майнд Блоу Ит“ ООД със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1700, ул. „Емануил Попдимитров“ № 8 със следните данни за кореспонденция: имейл: maraba@besmislici.com и телефонен номер: +359 884 853 704 от една страна и потребителите на електронен магазин www.bezsmislici.com (наричан за краткост в настоящите общи условия Сайта).

1.2. Настоящите общи условия обвързват всички потребители на Сайта.

1.3. С извършването на каквото и да е действие от страна на потребителите на Сайта (напр. с избирането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на www.bezsmislici.com, потребителят се обвързва, съгласява, приема и се задължава да спазва Общите условия.

2.1. По време на регистрация или поръчка на стоки от Сайта, с отбелязване в полето „приемам Общите условия“, потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и декларира, че е запознат и приема Общите условия.

2.2. По време на регистрация или поръчка на стоки от Сайта, с отбелязване в полето „приемам Общите условия“, потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и декларира, че е запознат и приема политиката на „Майнд Блоу Ит“ ООД за обработка на лични данни, както и че дава своето неотменимо съгласие неговите лични данни да бъдат обработвани от „Майнд Блоу Ит“ ООД.

3.1. Поръчки чрез Сайта www.bezsmislici.com се приемат 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата.

3.2. Поръчките, направени чрез Сайта www.bezsmislici.com се изпълняват от „Майнд Блоу Ит“ ООД или от негов подизпълнител.

3.3. Поръчки чрез Сайта www.bezsmislici.com се изпълняват в срок до 7 работни дни, считано от датата на потвърждаването на съответната поръчка.

4. За да закупите стока от нашия Сайт, Вие трябва:

4.1. Да имате постоянен адрес в Република България;

4.2. Да сте попълнили вярно електронната регистрационна форма;

4.3.Да сте се съгласили с настоящите Общи правила и условия;

4.4. Да посочите точен и валиден телефонен номер и адрес за доставка;

4.5. Да осигурите възможност за получаване на стоката.

5. „Майнд Блоу Ит“ ООД си запазва правото да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон, електронна поща на предоставените данни. В случай,че бъде отказана изискваната информация, това може да доведе до отказ на поръчката, като в такъв случай „Майнд Блоу Ит“ ООД ще изпрати допълнително уведомление на потребителя.

6. „Майнд Блоу Ит“ ООД си запазва правото да откаже потвърждаване, на която и да е поръчка, поради изчерпване на наличните количества или по друга причина, като уведомява потребителя за отказа си и причината за него.

7. След извършване на поръчката ще получите потвърждение на посочен от Вас електронен адрес. След получаване на потвърждението, поръчката се счита за приета и подлежи на изпълнение от страна на „Майнд Блоу Ит“ ООД. В случай на невъзможност за изпълнение на част от поръчката или цялата поръчка, ще получите допълнителен имейл или обаждане на посочения телефон.

8.1. Плащането на покупките от Сайта се извършва при получаване на покупката чрез наложен платеж.

8.2. Всички цени са крайни, с начислен ДДС и са в български лева. Всички доставки в границите на България се доставят чрез куриерска фирма Еконт или друг куриер, опериращ на територията на Република България.

8.3.1. При поръчка до 70 лв. – доставката е за сметка на клиента.

8.3.2. При поръчка над 70 лв. – доставката е за сметка на „Майнд Блоу Ит“ ООД.

9.1. Условията, описани в документите съпътстващи стоката, предоставени на потребителя при получаване на стоката, настоящите общи условия, Политиката за защита на личните данни и Политиката за управление на бисквитките, представляват пълна регулация на договорните отношения на двете страни, освен в случаите когато потребителят е сключил в писмена форма отделен договор за покупко-продажба с „Майнд Блоу Ит“ ООД.

9.2. Получаването на стоката става само след подписване на документ от страна на купувача, удостоверяващ приемо-предаването.

9.3. При получаването на стоката купувачът е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като купувачът губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП.

10. „Майнд Блоу Ит“ ООД запазва правото си да поправя грешки и/или да обновява съдържанието на Сайта по всяко време без уведомление, което включва и промени на стоки и цени. Тези промени няма да засягат вече направени и потвърдени поръчки, които ще се изпълняват при условията, които са били договорени към момента на потвърждаване на съответната поръчка.

11.1. На основание чл. 50 от ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи (с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП) в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно – считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приеме последната стока.

11.2. Потребителят може да се откаже от своята поръчката в случай, че изработка му все още не започнала. Ако процеса на изработка е вече започнал или ако вече сте получили своята поръчка, то тя не може да бъде отказана. Отказът на поръчка може да стане единствено и само в писмен вид чрез изпращаме на имейл на: maraba@bezsmislici.com 

11.3. Всеки Клиент може да направи своята рекламация и като попълни стандартния формуляр за улесняване упражняването на правото на отказ съгласно Закона за защита на потребителите и го изпрати по и-мейл. Формулярът може да копирате от тук:

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До ………………………

/името на търговеца/

……………………………………………………………………..

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

…………………………………………………. /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ………………….

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

………………………………………………………………………../име на потребителя/

гр./с……………………………………………………………. /адрес на потребителя/

………………. …………………………….

/Дата/ /подпис на потребителя/

Правото на отказ може да бъде упражнено само ако потребителят е представил на „Майнд Блоу Ит“ ООД стоката в оригиналната ѝ опаковка в запазен търговски вид, всички числящи се към стоката аксесоари, принадлежности, документи и оригиналната касова бележка или фактура за покупката.

12.Информацията, събрана от „Майнд Блоу Ит“ ООД при използването на Сайта ще се използва само за посочените цели и в съответствие с приложимото право. „Майнд Блоу Ит“ ООД няма да предоставя информация на трети лица без изричното съгласие на посетителя, с изключение на неговите подизпълнители, когато е необходимо за целите на производството и доставката на стоките. 

13. „Майнд Блоу Ит“ ООД си запазва правото, по свое усмотрение и по всяко време да променя, добавя или заличава части от Общите условия. Ваша е отговорността да проверявате тези Общи условия във всеки един момент преди да използвате Сайта. Фактът, че продължавате да използвате Сайта след публикуването на промените се приема като потвърждение за това, че приемате и сте съгласни с тези промени в настоящите Общи условия. С настоящото Вие се съгласявате, че всички последващи покупки се регулират от Общите условия, приложими до публикуването на изменените Общи условия, а след това в съответствие с тези изменени Общи условия. Поръчвайки продукти от Сайта или приемайки доставката на такива продукти, описани във фактурата, клиентът се съгласява да бъде обвързан с и приема тези Общи условия. „Майнд Блоу Ит“ ООД си запазва правото да променя тези условия без предизвестие по всяко време и единствено по собствено усмотрение.

14. Отговорности

14.1. „Майнд Блоу Ит“ ООД не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която се съдържа в Сайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на Сайта; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в Сайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в Сайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.

14.2. „Майнд Блоу Ит“ ООД не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържаща се в сайтовете, към които има препратки.

14.3. „Майнд Блоу Ит“ ООД не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в уебсайта.

14.4. „Майнд Блоу Ит“ ООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна  на Сайта www.bezsmislici.com.

14.5. „Майнд Блоу Ит“ ООД не носи отговорност за изчерпване на складовите наличности.

14.6. „Майнд Блоу Ит“ ООД не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.

14.7. „Майнд Блоу Ит“ ООД не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причина извън контрола на фирмата.

15. Продажбата на продукта се регламентира от законите на Република България и приложимото право.

16. „Майнд Блоу Ит“ ООД си запазва правото да използва всеки създаден от нас продукт, както и неговите снимки с търговска и рекламна цел.

Back to Top
Продуктът беше добавен във вашата количка.