Политика за защита на личните данни 

при ползване на електронен магазин www.bezsmislici.com

Вашите данни, предоставени при създаването на акаунт, ще бъдат записани в единна база данни на „Майнд Блоу Ит“ ООД със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1700, ул. „Емануил Попдимитров“ № 8 със следните данни за кореспонденция: имейл: …. и телефонен номер: …  („Администратор/а/ът“) и в тази връзка предоставянето на съгласие с Общите условия, неразделна част от които е настоящата Политика за защита на личните данни, се счита за съгласие предоставените в акаунта Ви данни да бъдат обработвани от „Майнд Блоу Ит“ ООД и неговите подизпълнители.

Събиране и използване на лични данни

Лични данни са всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране на дадено лице. Вашите лични данни се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.Възможно е да Ви бъде поискана лична информация всеки път, щом влезете във връзка с нас или с наши партньори с оглед предоставянето на продуктите и услугите ни. Единствено при спазването на настоящата Политика за защита на личните данни и всички приложими законови разпоредби Администраторът и неговите партньори могат да споделят тази информация помежду си и да я използват. 

Какви лични данни събираме

Когато регистрирате акаунт, купувате продукт и др., можем да събираме различни видове информация, включително, но не само име, пощенски адрес, телефонен номер, email, бисквитки (или Cookies) или др.

Съхраняваме история на поръчките, направени от всеки регистриран на сайта акаунт.

В случаите, в които е необходимо издаването на определени документи, например фактура, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.

Как използваме личните данни

Обработваме личните Ви данни, за да изпълним задълженията си като страна по договор за продажба на стоки или услуги. Възможно е периодично да ги използваме за да изпращаме важни съобщения като известия относно направени поръчки, промени в Общите условия или други правила.

В случай, че сте заявили съгласие, обработваме Вашите данни за да Ви информираме за актуални промоции и рекламни активности. Веднъж заявено съгласие по всяко време може да бъде оттеглено.

Разкриване пред трети страни

В дадени случаи, с цел изпълнението на задълженията на администратора по сключени с Вас договори или на законови такива, е необходимо или ще бъдем задължени да разкриваме предоставени от Вас лични данни наши партньори (напр. транспортни, куриерски, производители на съответни стоки, наши под изпълнители и др.) или пред компетентни органи.

Защита на личните данни

Администраторът взима предпазни мерки, включващи технически, административни и физически мерки, за да защити личните ви данни от загуба, злоупотреба и кражба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване и т.н.

Цялост и срок за обработка и съхранение на личните данни

Ще обработваме личните Ви данни за период, необходим за изпълнението на конкретната цел, за която същите се обработват, след което ще бъдат изтрити, освен ако нормативен акт изисква да ги задържим за по-дълъг период.

Права на субекта на лични данни

Можете да проверите пълнотата, точността и актуалността на личните си данни, както и да ги коригирате, като влезете в акаунта си или при поискване на имейл: ….

Ако искате да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни или да заявите корекция, или да възразите срещу тяхното обработване, или да поискате данните Ви да бъдат изтрити („правото да бъдеш забравен“), следва да изпратите искане в този смисъл на имейл: ….. С оглед избягване на възможни грешки или злоупотреби, искания с горното съдържание ще бъдат разглеждани само ако са изпратени от имейла, използван за регистрацията на акаунта или с нотариално заверено искане на лицето в писмен вид, като запазваме правото си да поискаме допълнителни данни с оглед установяване идентичност на подалия искането и субекта на данните, за който се отнася.

На всяко подадено искане относно лични данни ще бъде отговорено в едномесечен срок, а в случай на необходимост от удължаване на посочения срок ще бъдете информирани за удължаването, както и за причините за забавянето. Във всички случаи имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, kzld@cpdp.bg.

Back to Top
Продуктът беше добавен във вашата количка.